Lokalita Moravská Třebová
Projektováno 2009
Realizováno zatím nerealizováno

Piaristická MT

Piar-14-Custom

Stávající stav – Lokalita Piaristická je v současnosti místem, které vůbec neodpovídá své atraktivní poloze v blízkosti centra města, stejně jako skutečnosti, že je součástí Městské památkové rezervace. Převažuje velká asfaltová plocha, na níž částečně parkují automobily a nacházejí se zde vysloužilé prvky skate parku, které nejsou příliš bezpečné. Plochy jsou večer neosvětlené, není zde žádná možnost posezení, přičemž místo samotné k relaxačním aktivitám ani nevybízí. V lokalitě se nachází dvě veřejné budovy, které zde mají vstupy – tělocvična a mateřská školka. Budova TJ Slovan slouží místním vodákům. Charakter lokality je dán především skutečností, že jsou sem orientovány převážně zadní dvorky a zahrádky obytných domů a  typem a funkcí zástavby podél ulice Piaristická.

 

Návrh –  Návrh revitalizace území se orientuje na několik stěžejních bodů:    – funkce území,  – propojení,   – povrchy

Funkce území –  Charakter území daný funkcí přilehlých objektů a typem zástavby jak vyplývá z regulačního plánu nepředpokládá, že dojde ke změnám, jaké by vyvolaly např. realizace nových objektů či větší množství služeb a aktivit v lokalitě. Lokalita bude místem na okraji historického jádra. Přesto není nutné rezignovat na její revitalizaci, naopak jako velmi vhodné se jeví posílení její relaxační funkce. Měla by se stát místem nejen průchozím, ale rovněž cílovým se záměrem pobýt nějakou dobu v příjemném klidném místě v blízkosti centra města. Vzhledem k její rozloze, poloze a potřebám města je vhodné do ní částečně soustředit parkovací kapacity města.

piar-02-sit-Custom-1

Piar-04-Custom-1

PropojeníPrůchody a průhledy – propojení funkční i vizuální jsou důležitou urbanistickou součástí tvorby každého místa. Do lokality se vjíždí i vstupuje z několika stran. Hlavní komunikační propojení tvoří komunikace mezi ulicemi Olomoucká a Rybním náměstím (viz dopravní řešení). Z hlediska chodce je možné jednak použít tuto trasu pro spojení mezi Rybním náměstím pod zámkem a malým městským okruhem (Olomoucká) a jednak je v současnosti pro propojení mezi centrem a dochozí východní částí města hojně využíván průchod z ulice Zámecké (mezi vyústěním ulic Poštovní a Krátká).

Navrhujeme nové další propojení s centrem města – nabízí se zde velmi vhodná parcela –  proluka, která je regulačním plánem určená k zástavbě. Za předpokladu realizace objektu na parcele navrhujeme propojení pasáží přes objekt, která vyústí v severozápadní části řešeného území (za tělocvičnou) a propojí tak velmi efektně tato místa s rozdílnou výškovou úrovní. Toto propojení je funkční a městotvorné (pasáž), podtrhuje významně záměr revitalizace lokality – především současné „psí loučky“, travnaté plochy za tělocvičnou, která takto získává městský parkový charakter. Blízkost obou parkovacích ploch a rychlý kontakt s centrem nejsou zanedbatelnou výhodou.

Piar-12-Custom-2

V rámci vlastní řešené lokality navrhujeme dvě nová propojení mezi dvěma úrovněmi Piaristické přes zelený břeh. První propojení již dnes pěší praktikují, ač v místě fakticky není – jde o část svahu naproti objektu TJ Slovan. Navrhujeme propojení novými schodišti s možností posezení, zvl.pro mládež. Druhé propojení navrhujeme v místě proti mateřské školce – jedná se opět o schodiště, které umožní rychlejší propojení pro děti na vycházkách či pro jejich rodiče, kteří např. parkují na horní ploše.

Povrchy  – V návrhu je velký důraz kladen na řešení povrchů ploch, neboť významným způsobem ovlivňují charakter území. Koncept reflektuje snahu o kompaktní městský charakter lokality. Návrh počítá s menším množstvím druhů materiálů. Důraz je kladem především na kladení dlaždic a kvalitu materiálu. Kvalitní zelené plochy mají zůstat maximálně zachované a revitalizované. S jejich rozšiřováním se nepočítá. Dojde k vysazení několika nových stromů.

Dopravní řešení  Hlavní komunikační osu tvoří silnice v ulici Piaristická mezi Olomouckou a Rybním náměstím. Podél silnice se v současnosti nachází krátké úseky chodníků a neorganizovaně se podél ní parkuje. Navrhujeme nový chodník na obou stranách v horní části silnice, přičemž na západní straně přejde postupně v podélná parkovací místa. V místě nových propojovacích schodišť opět přejde v chodník.

Automobilem je přístupná rovněž plocha nad zeleným svahem. Z požadavků města plyne požadavek umístit na plochu po bývalém skate parku parkovací plochy, k nimž je třeba zajistit vhodnější přístup. Návrh počítá s rozšířením křižovatky pro nájezd a výjezd z tohoto území. Z dopravního hlediska je rovněž třeba zachovat průjezd podél jižní fasády tělocvičny do vnitrobloku městského úřadu, kde má být parkování pro úředníky. Další stávající průjezd, který návrh zachovává, je průjezd podél východní fasády budovy TJ Slovan na nádvoří mezi zadními dvorky. Tento průjezd navrhujeme zachovat pouze s regulovaným režimem.