Zvýraznit na titulce 1
Lokalita Jaroměř
Projektováno 2011-12
Realizováno 2015
Cena stavby 12,5 mil Kč

Pasáž Jaroslava Žáka v Jaroměři

Téma propojení lokality Na Valech a Náměstí ČLA přes novou pasáž v domě č.p. 49 je již několik let probíranou variantou, slibující městu Jaroměř zklidnění dopravy na hlavním náměstí města. Šestimetrové převýšení podlaží domu s budoucím průchodem – pasáží a terénem lokality Na Valech definuje nutnost vytvoření adekvátního vertikálního přechodu mezi úrovněmi.
V tomto případě bylo nutno zvážit možnosti řešení v přímém vztahu s historickou budovou zařazenou na listině nemovitých památek v rejstříku Národního památkového ústavu (rejstříkové č. 33864/6-4443),
celého urbánního prostoru Městské památkové ezervace Jaroměř, historických a urbanistických souvislostí, potřeb a přání vlastníka, jímž je Město Jaroměř- Josefov a vlastním návrhem či jeho
variantami.

PanoramaCropBW_resize_resize

Kontext místa.
Jedná se o část městské krajiny historicky obydleného a zastavěného návrší v blízkosti soutoků Labe, Úpy a Metuje, vybrané osidlovateli jako strategické místo na návrší blízko trvalého zdroje vody a přitom
na bezpečném vyvýšeném místě. Tato nejstarší část Jaroměře, historický střed města, je dle písemných pramenů trvale osídlena již tisíc let. Název Jaroměř je dle prý odvozen od přemyslovského knížete Jaromíra.
Snížená figura na severní straně jaroměřského pahorku u řeky se jmenuje Na Valech. Podle dalších zdrojů byly v tomto prostoru stavby venkovského charakteru, které sloužily pro bydlení a drobnou řemeslnou výrobu. Etymologicky lze uvažovat, že název Na Valech, je odvozen od preventivních úprav terénu v blízkosti řeky před přívaly jarní vody z Krkonoš. Dnešní situace prostoru Na Valech – prázdné a
nevyužité plochy, z části fungující jako parkoviště a z velké části pak jako travnatá plocha. Vypovídá nejspíš o častém vyplavení místa v minulosti. Dnes jsou na nábřeží instalovány protipovodňová opatření a místo je
ochráněno.

2PanoramaCropBW_resize_resize

Koncept.
Stávající dům č.p.49
Cílem úprav stávající části je vytvoření průchodu z náměstí ČSA do ulice Na Valech. Vznikne tedy nová pasáž, na kterou budou napojeny případné obchody a provozovny uvnitř objektu. Součástí je nově plánovaná kavárna s příslušenstvím (WC pro návštěvníky, zázemí pro personál a provozní prostory). Pasáž je ukončena výstupem na terasu, která už je součástí novostavby. Ve střední části pasáže bude realizován nový střešní světlík. Do výčtu stavebních úprav objektu dále spadá rekonstrukce severní fasády včetně nových výplní oken a dveří.

Nové schodiště s výtahem
Návrh sestává z dvouramenného schodiště, výtahu pro bezbariérový přístup a řešení bezprostředního okolí stavby v úrovni parteru (2. PP). Kompozice objektu reaguje na funkční a provozní parametry stavby, zároveň zohledňuje tvar stavebního pozemku a měřítko stávajícího domu. Stavba je v daném kontextu poměrně výrazným prvkem, což pro její charakter, tedy propojení dvou separovaných lokalit, má svoje adekvátní opodstatnění, je tedy v daném místě orientačním bodem.
Jednoduchost materiálového řešení pak dává vyniknout dynamické formě stavby a kontrastuje s historizující zástavbou v okolí. Nosné konstrukce stěn a sloupů budou z pohledového betonu bez povrchové úpravy, zábradlí, vstupní brána a prvky oplocení budou opláštěny tahokovem a dekorovány grafikou připomínající památku známého rodáka Jaroslava Žáka. (Konkrétní obsah a forma provedení budou ještě předmětem dohody s investorem). Forma stavby je odlehčena ustoupením hmoty v úrovni parteru, kde se omezuje pouze na nástupní rameno schodiště. V úrovni 1. PP pak začíná nabývat a vyústí v kvádrovou hmotu převislou nad nástupním schodištěm. V horní části stavby je kompozice ukončena vyhlídkovou terasou a lehkou ocelovou konstrukcí přístřešku. Povrch vstupního parteru z ulice Na Valech bude zpevněn kamennou dlažbou tak, aby nevznikly žádné bariéry pro pohyb vozíčkářů. V okolí stavby vznikne malé nádvoří se vstupy do objektu, pro možnost pobytu bude vybaveno lavičkami a odpadkovými koši. V tomto prostoru bude vysazena nová zeleň v podobě dvou stromků a popínavých rostlin, které budou obrůstat konstrukci schodiště, a při vstupu na stěně sousední garáže bude instalován informační panel. Z důvodu výškové návaznosti prvního schodišťového stupně na pěší komunikaci, bude část stávající nezpevněné komunikace zpevněna dlažbou v šířce 2m od hranice pozemku.

Ekologie.
Novostavba exteriérového schodiště s výtahem z monolitického betonu – fotokatalytické směsi s probarvením, které bude spojovat historickou budovu s přilehlým terénem Na Valech. Navržený pohledový beton má samočistící schopnosti a schopnost čistit okolní vzduch od splodin automobilové dopravy, která na blízké ulici čítá 22.000 aut denně.

Nadzákladová konstrukce navržena jako monolitický, stěnový skelet se ztužujícím železobetonovými stěnami v obou směrech. Schodišťová ramena jsou vetknuty do stěn. Všecky spojení monolitických částí jako stěny, stropy, desky, sloupy a navazující piloty jsou uvažovány jako vetknutí – tj. bez kloubů. Sloupy 250x250mm, desky 240mm, stěny 250mm a 200mm. V posledním patře je ocelová konstrukce zastřešení z JACKLU. Konstrukce je tuhá střešní tabule na sloupech kotvena do výtahové šachty a betonových desek dle schématu.