Lokalita Zlín - areál Baťových závodů
Projektováno 2009
Užitná plocha 8.615 m2
Objem stavby 32.860 m3
Cena stavby 210 mil. Kč

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve zlíně

URBANISTICKÁ KOMPOZICE

Urbanistická kompozice plně vychází ze základního kompozičního prvku v území – dvojice liniových bloků řazených do čtvercové osnovy.
Dva domy a současně jedna kompoziční jednotka – koncepce hodná zdůraznění.  Oba domy jsou kompozičně neoddělitelné od meziprostoru, který vymezují a vytváří. Návrh zachovává působivost dvou samostatných hmot a silně akcentuje volnost prostoru mezi budovami. Má-li být „něco“ vnímáno jako „brána“ na pomezí historické části Zlína a transformujícího se továrního areálu, nechť je to právě toto působivé „soudomí“, které vtahuje, vábí, upoutává…..
Stávající kompozice očištěná od nevhodných nánosů je doplněna a rozvinuta o nový liniový vertikální objekt přístavby skladu knihovního fondu a transparentní vstupní objekt v úrovni parteru.

RESPEKT

Záměrem je oživit – zapojit do života – dvě kvalitní budovy, které jsou součástí jedinečného areálu. Nejde o exhibici na úkor stávajícího.

DEMOLICE

Návrh předpokládá demolici východního traktu propojujícího objekty 14 a 15. Budova nevykazuje architektonickou kvalitu a brání uplatnění žádané prostorové kompozice a komunikačního propojení. Předpokládá se rovněž celková asanace meziprostoru budov 14 a 15.

VSTUPY

Významným vstupem do celého území od východu je otevření prostoru mezi domy odstraněním blokujícího východního propojení. Tudy budou přirozeně proudit návštěvníci kulturního centra. Jedná se o hlavní vstup do Krajského kulturního a vzdělávacího centra. Návštěvníci „továrního města“ mohou projít touto atraktivní branou bez nutnosti navštívit centrum a bez provozních omezení, které umožňuje průchodnost mezi objekty. Důraz je rovněž kladen na vstup z ulice Vavrečkovy. Maximální otevření parteru a umožnění vstupu z této ulice posílí význam i  návštěvnost expozice Batismu a současně dotváří kýžený městský charakter ulice.

PŮDORYSNÁ STOPA

Půdorysná stopa 14. a 15. budovy zůstává maximálně zachována – návrh pracuje s prostorem vymezeným oběma budovami. Z urbanistického hlediska je navrženo zdůraznění nároží ulice Vavrečkovy a Desáté – před budovu bude představěn jednoduchý transparentní objekt kavárny provozně sloužící instituci galerie.

VÝŠKOVÁ HLADINA

Stávající výšková hladina není přesažena. Propojení přístavby a skladů se stávající střešní nástavbou je nejvyšším nově vytvořeným prostorem – ani v tomto místě nepřesahuje nad stávající úroveň zástavby.

DOSTAVBA

Dostavba je z hlediska požadované náplně nutná. Dostavba je z hlediska kvalitní meziobjektové a územní komunikace potřebná a vhodná. Obě hlavní přistavované hmoty se nachází mezi budovami 14 a 15. Jde jednak o objekt sloužící jako hlavní vstup do obou budov a jednak o objekt skladů knihovního fondu a příslušných pracovišť (viz. Architektonická koncepce).

KONTAKT – PROPOJENÍ

Kontakt přístaveb se stávajícími domy je lehký, utilitární a maximálně citlivý. Nový vstupní objekt přiléhá k jižní fasádě 15.budovy v úrovní jejího 2.nadzemního podlaží. Transparentní objekt je komunikační bází, kde vše cirkuluje a propojuje se. Hmota vstupní dostavby nevyplňuje prostor mezi domy v celé šíři. Přístupovými schodišti a rampami spojuje rozdílné úrovně obou prvních nadzemních podlaží stávajících domů. Podél celé severní fasády 14.budovy je navržen průchod. Kontakt vstupního objektu se 14.budovou se uskutečňuje pomocí lávky na úroveň 2.nadzemního podlaží – do prostoru foyer galerie.
Nový objekt skladu knihovního fondu a příslušných pracovišť je subtilní liniovitá stavba orientovaná podélně s jižní fasádou 15.budovy (osová vzdálenost 7,3 m). Kontakt stávajícího a nového objemu je v horizontálním směru realizován pomocí lehkých propojovacích můstků pouze v nutném rozsahu. Vertikálnímu propojení slouží schodiště a výtahy.
Lehké kontaktní propojování je v souladu se zachováním prvků původních výrobních technologií v exteriéru mezi oběma budovami (lanovka a pohyblivý pás) a odkazuje na propojení celého továrního areálu.

DOPRAVA

Princip dopravní dostupnosti a obslužnosti vychází plně ze stávající blokové struktury s akcentem na posílení významu osy Vavrečkova. Z ulice Dvacáté bude přístup rampou ke garážím v úrovni 1.nadzemního podlaží 14.budovy. Celkový dopravní systém v místě zůstane zachován, přičemž návrh počítá s realizací podélných pohotovostních parkovacích míst podél ulice Vavrečkova a Desátá a obslužných míst při severní fasádě 14.budovy.

ZÁVĚR K SOUTĚŽI

Náš návrh byl revokován k postupu do 2. fáze výběru a tak se umístil na 8. místě z celkového počtu 36 odevzdaných návrhů.